Uluslararası Sosyal Medya Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 –

“Uluslararası Sosyal Medya Derneği” adında bir dernek kurulmuştur. Kısaltması USMED’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur. Genel kurul kararı ile benzer alanlarda faaliyet gösteren federasyonlara üye olabilir.

Derneğin Amaçları

Madde 2 –

 • Türkiye’de sosyal medya, dijital medya ve mobil medya kullanıcısı olan şahıs ve kuruluşların temsil edildiği dernektir.
 • Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında faaliyet gösteren şahıs ve kuruluşları dernek çatısı altında toplar.
 • Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında şahıs ve kuruluşların faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapar.
 • Sosyal medya, dijital medya ve mobil medyada yer alan veya yer almak isteyen kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin sosyal medya, dijital medya ve mobil medya yönetimini ve planlamasını yapmak. Üyeler arasından bu vasfa haiz kişileri seçerek bu iş için yönlendirmek.
 • Uluslararası Sosyal Medya Derneği iş ahlâkı ve meslek ilkelerini gözetir.
 • Şahıs ve kuruluşların sosyal medyayı daha aktif kullanması için çalışmalar yapar. Sosyal medya kamuoyu araştırmaları yaptırır. Bu doğrultuda akademik ve bağımsız çalışma grupları oluşturur, var olanları destek
 • Şahıs ve kuruluşların sosyal medya alanındaki dayanışma ve işbirliklerini destekler, teşvik eder.
 • Uluslararası Sosyal Medya Derneği, üyesi şahıs ve kurumların,sosyal medya çalışanlarının haklarını gözetir, korur.
 • Türkiye’de ve dünyadaki sosyal medya kalitesinin yükselmesi için aktif faaliyet gösterir.
 • Yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirir.

Derneğin Faaliyetleri

Madde 3-

Uluslararası Sosyal Medya Derneği, yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak.
 • Sosyal medya kullanıcıları için ders, kurs, seminer, konferans, panel, oturum gibi faaliyetler düzenlemek.
 • Üyeler arasındaki sosyla ilişkileri gerçekleştirmek için; yemekli toplantılar, konser, sergi, tiyatro, spor, gezi ve sinema gibi etkinlikler düzenlemek ve üyelerin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak.
 • Gereklilik halinde konusunun yönetim kurulunun belirleyeceği alanlarda gece, belgesel, anma toplantıları, sinema gösterimi, seminer, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek.
 • Sosyal medya alanında matbu ve dijital yayınlar çıkarmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin talep etmesi halinde dernek davalara bilirkişi gönderebilir.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır/taşınmaz mal satın almak, kiralamak yahut kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Dernek amacının toplumda gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilerle, resmi ve özel kurumlarla ortak çalışmalar yapar.
 • Sosyal Medya, Dijital Medya ve Mobil Medya ile ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak, medya sektöründeki yerini belirlemek ve bunun tanıtımı yapmak.
 • Sosyal Medya, Dijital Medya ve Mobil Medya aktif kullanıcısı olan şahıs ve kurumlara ödüller vermek, bu amaç doğrultusunda etkinlik düzenlemek.
 • Sosyal medya güvenliği, sosyal medya etiği konularda çeşitli seminerler ve aydınlatıcı çalışmalar yapmak.
 • Üyelerin hukuki, adli, sağlık, ekonomik ve idari konulardan doğan haklarını korumak.
 • Sosyal Medyayı aktif biçimde kullanmaları için şahıs, kurum ve kuruluşlar ile ticari anlaşmak yapmak yahut üyeler ve kurumlar arasındaki irtibatı sağlamak.
 • Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurtdışından yardım ve bağışlar almak ve vermek; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabulü.
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 • Dernek, sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
 • Amaç ve faaliyet konularına uygun olan diğer faaliyet ve çalışmaları yapmak.

Dernek Üyeliği

Madde 4-

Dernekler Kanunun ve Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerindeki giriş için gerekli niteliklere sahip olan ve derneğin amaç ve ilkelerini ve tüzüğünü benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve aşağıda belirtilen diğer şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Uluslararası Sosyal Medya Derneği’ne üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Derneğe, sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler üye olabilir.
 • Derneğe üye olmak isteyen tüzel yahut gerçek kişilerin faaliyetlerinin aktifliği esastır. Bu sebeple; üyenin son altı aylık sosyal medya faaliyetlerine bakılır. Aktif olup olmadığı incelenir.Bu şart şart gazeteci ve sanatçılarda aranmaz.
 • Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve sadece yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile üye kabul edilir. Aksi yollarla üye kabul edilmez.
 • Üye adayının başvurusunun işleme konulabilmesi için derneğin en az iki (2) asil üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.
 • 30 gün içinde değerlendirilerek yönetim kurulu tarafından başvuru karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan üye kayıt defterine
 • Tüzel veya gerçek kişinin 18 yaşını doldurmuş, derneğin amaçlarını kabul etmiş olması zorunludur.
 • Tüzel veya gerçek kişi, dernek organlarındaki her türlü göreve sadece yönetim kurulu tarafından seçilebilir.
 • Dernek üyeleri verilen görevleri geçerli bir mazereti olmadığı sürece yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Dernek Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde-5:

Dernek üyeliği üç türlüdür. Asil Üyelik, Gönüllü Üyelik ve Onur Üyeliği.

 1. a) Asil Üyelik: Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında faaliyet gösteren gerçek kişi ve tüzel kişilerin temsilen görevlendirdiği, fiili ehliyete sahip, Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerdir. Asil üyeler Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. b) Gönüllü Üyelik: Derneğin çalışmalarına ilgi gösteren, fiili olarak gönüllü katkıda bulunmak isteyen, fiili ehliyete sahip, Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerin yazılı isteği üzerine ve yönetim kurulunun kararıyla Gönüllü Üye olunur. Gönüllü üyeler asil üyelerin tüm haklarına sahip olmakla birlikte Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Gönüllü üyeler diledikleri takdirde aidat verirler.
 3. c) Onur Üyeliği: İnternet ve internet yayıncılığının geniş kitlelere tanıtımı ve katkısı göz önünde bulundurularak bu konuda üstün gayret gösteren kişiler, Yönetim Kurul’unun oy birliği ile Onur Üyeliği’ne seçilirler. Bu sıfatı taşıyan kişiler derneğin tüm haklarına sahiptirler, Genel Kurul’a katılabilirler ama seçme ve seçilme hakları yoktur. Onur üyeleri diledikleri takdirde aidat verirler.